Ilustrační foto

Řečová prevence podporuje rozvoj řečových schopností a dovedností formou průpravných cvičení a her a je určená dětem, které mají obtíže s řečí.

Cílem mé práce je u dítěte rozvíjet a podporovat správný vývoj řeči.

Formou zábavných her a cvičení se zaměřuji na všechny oblasti, které jsou důležité pro správný vývoj řeči.

Tato cvičení se zaměřují například na:

  • zrakové vnímání a rozlišování,

  • sluchové vnímání a rozlišování,

  • dechové a fonační cvičení,

  • motoriku mluvidel,

  • hrubou a jemnou motoriku,

  • rozvoj aktivní a pasivní slovní zásoby,

  • vyjadřování v celých větách atd.

Rodičům podávám informace o možné logopedické péči u klinického logopeda, se kterým spolupracuji.

Hry a cvičení připravuji přesně na míru s přihlédnutím na to, co právě procvičujete u vašeho logopeda, tak, aby prevence plynule navazovala na terapii.

Řečová prevence není náhradou terapie u klinického logopeda, ale je jejím vhodným doplňkem.