Aby logoped mohl přistoupit k nácviku artikulace, musí být dítě připraveno po stránce motorické (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, motorika mluvidel) a po stránce percepční (sluchové a zrakové vnímání). Proto si v řečové prevenci budeme procvičovat sluchovou i zrakovou percepci, sluchovou i zrakovou paměť, kreslit, cvičit, skládat různé skládačky, vyprávět, hrát si s obrázky, rytmizovat, hledat rým, dávat si hádanky, uvědomovat si pravolevou orientaci, procvičovat smyslové vnímání, paměť, logické myšlení atd.

                    Ilustrační foto

                                                                                 

Procvičování pusy, tváří a jazyka

Toto cvičení je velmi důležité k tomu, aby dítě bylo schopno přesných rychle za sebou jdoucích artikulačních pohybů, které jsou nezbytné k správné výslovnosti.

                                                                   Ilustrační foto

 

Procvičování grafomotoriky

Grafomotorické cvičení rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, jemnou motoriku, paměť, představivost, pozornost, soustředění, myšlení a řeč.

 

Procvičování sluchového a zrakového vnímání

Rozvoj zrakového vnímání je důležitý k tomu, aby dítě vnímalo detaily při pohybu mluvidel a artikulace jednotlivých hlásek.

Rozvoj sluchového vnímání je velmi důležitý k tomu, aby dítě rozlišovalo detaily sluchem. Díky tomu si dítě může uvědomit hlásky ve slově. Bez rozvinutého sluchového vnímání se dítě nové hlásky učí obtížně a naučené hlásky s obtížemi používá v běžné řeči.

                                                                              Ilustrační foto

Hry s obrázky dějové posloupnosti

Obrázky dějové posloupnosti jsou důležité pro rozvoj slovní zásoby, větné stavby, vyjadřování, myšlení, rytmizace atd. Tato činnost je důležitá pro rozvoj obsahové stránky řeči.

 

Kreslení

Kreslením se u dítěte rozvíjí představivost, kreativita, uvědomování si sebe sama a jemná motorika. Kreslení má kladný vliv i na rozvoj grafomotoriky a tím pádem usnadňuje i psaní.

 

Dechové cvičení

Správné hospodaření s dechem je důležité pro plynulost řeči. Procvičováním všech oblastí, se dítě bude stávat šikovnějším a úspěšnějším. Řečová prevence je vhodná pro nápravu artikulace a úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ.